tidsenligaverktyg

Skoldatatekets insatser ger högre måluppfyllelse

Den årliga utvärdering av nyttan med IT-verktyg för enskild elev, i Boden, visar för grundskolans del att mer än 90 % av eleverna har blivit hjälpta av de verktyg de fått låna av skolan. Motivationen till skolarbetet ökar, skolarbetet går lättare, och verktygen hjälper till i måluppfyllelsen, enligt lärarna. Ett förbättringsområde är att ge mer riktat stöd vid skolbyte för de elever som använder IT-verktyg, för att de ska bibehålla sitt sätt att arbeta med verktygen.

Skoldatatekets utvärdering av nyttan med IT-verktyg för enskild elev

I Bodens kommun är alla skolans datorer utrustade med program som ger stöd i läs- och skrivinlärningen. Genom Skoldatateket har skolan dessutom möjlighet att få prova anpassade IT-lösningar för enskild elev, som behöver extra stöd i sin läs- och skrivutveckling. Det kan handla om en egen arbetsdator, något datorprogram eller talbokspelare. Om anpassad utrustning bedöms vara bra för eleven, kan skolan sedan hyra utrustningen genom kommunens avtal, via Skoldatateket. För att utrustningen ska komma till största nytta ger Skoldatateket handledning och support till arbetslaget, eleven och föräldrarna.

För de flesta elever som kommer ifråga för att låna IT-verktyg från sin skola, blir det en bärbar dator. De bärbara datorerna har kommunens ordinarie programutbud, med talsyntesprogram, så att datorn läser den text som visas eller skrivs, rättstavningsprogram i svenska och engelska, daisybok-spelare och träningsprogram i kärnämnena. För att IT-verktygen ska ge så mycket stöd som tänkas kan, krävs att lärare ger bra uppgifter så att eleven använder och arbetar med sina verktyg. Lärare behöver också ge stöd och handledning till eleven.

En gång per år utvärderas användningen av IT-verktygen. 2009 års utvärdering, för insatser i grundskolan, består av 15 frågor. 68 enkäter är utskickade till elevernas respektive klassföreståndare/kontaktlärare, 66 av dessa har inkommit. Resultatet visar att IT-verktygen har positiv inverkan på "måluppfyllelsen" och elevens motivation i skolarbetet samt att verktygen varit till nytta eftersom de underlättar skolarbetet.

Lärarnas svar anger att för:

  • - 60 av 66 elever har IT-verktygen bidragit/bidragit i hög grad till "måluppfyllelsen". För 6 elever har det inte bidragit särskilt mycket.
  • - 60 av 66 elever har verktygen haft en positiv/mycket positiv inverkan på motivationen inför skolarbetet. För 6 elever har det inte bidragit särskilt mycket.
  • - 60 av 66 elever har verktygen i högre eller lägre grad underlättat skolarbetet. För 6 elever har det inte bidragit särskilt mycket.

Det är i stort sett samma sex elever som nämns, för vilka IT-verktygen inte har bidragit till högre måluppfyllelse, motivation eller underlättat skolarbetet. Av dessa elever har en lämnat tillbaka datorn, tre elever med personal har fått förnyad utbildningsinsats och två elever behöver sin utrustning trots att det inte bidrar särskilt mycket för skolarbetet.

En förutsättning för att eleven ska få nytta av sina verktyg är att lärarna ger uppgifter där verktygen kan och ska användas. 64 av 66 elever har ett åtgärdsprogram där IT-verktygen är inskrivna. 60 elever får riktade arbetsuppgifter, i högre eller lägre grad, av sina lärare. 6 elever får inte riktade uppgifter. Dessa är i stort sett samma elever som de som inte har fått nytta av sina verktyg.

En av anledningarna till att eleven har personlig dator är att de ska kunna använda den både hemma och i skolan. 14 av 66 använder datorn hemma 3-7 dagar per vecka, 23 av 66 tar hem datorn 1-2 gånger varje vecka, medan 29 av 66 aldrig tar hem datorn. 50 av 66 använder datorn 3-5 dagar per vecka i skolan, 11 av 66 använder den 1-2 dagar per vecka, medan 5 elever bara använder den hemma. Det kan bero på att eleven har mest nytta av datorn vid läxläsningen, men det kan också bero på att eleven inte vill visa datorn eller tycker att det är besvärligt. Mest nytta av datorn får de elever som använder den ofta i skolan och/eller hemma.

IT-verktygen hjälper eleven när de används. Skolans arbete består till största delen av att skriva och läsa, där kan verktygen - om de används - hjälpa till. Bra arbetsuppgifter och stöd från läraren är här viktiga ingredienser. Utvärderingen visar att det finns skolor där verktygen skulle kunna komma till ännu större nytta. Det är av största vikt att följa upp dessa svar. Här har Skoldatateket tillsammans med respektive skola ett förbättringsarbete. Elever behöver mer stöd vid skolbyte. I jämförelse med förra årets utvärdering syns en nedgång i användning för en del elever som har bytt skola, här är ytterligare ett förbättringsarbete.

De elever som är i behov av särskilt stöd lägger ofta ner långt mer tid i sitt skolarbete, jämfört med sina kamrater, för att uppnå lika resultat. Här kan IT-verktyg vara till stor hjälp under förutsättning att eleven får nödvändigt stöd från lärare. Resultatet från utvärderingen visar att verktygen påverkar elevens motivation till skolarbetet och att de underlättar skolarbetet. De visar sig också bidra till måluppfyllelse.

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek