• Tips
  • Hörselhjälpmedel för bättre koncentration

Hörselhjälpmedel för bättre koncentration

Med hjälp av hörlur och mikrofon ökar elever sin koncentrationsförmåga. Projektet på Klockaretorpsskolan lovar gott.

Kan ett hörselhjälpmedel vara till hjälp i skolan för ett barn med kognitiva funktionshinder?
Frågan ställdes i ett Norrköpinsprojekt, med syftet att undersöka om man med hjälp av ett hörselhjälpmedel kan underlätta för elever med koncentrationssvårigheter att bättre fokusera under lektionerna.  

I januari 2007 beviljades medel ur Allmänna arvsfonden. Projektet är ett samarbete mellan Klockaretorpsskolan, Elevhälsovården och Skoldatateket i Norrköpings kommun, samt föreningen Attention.

Enkäter och intervjuer med elever och lärare visar på ett positivt resultat. Alla elever har lättare att fokusera på det läraren undervisar om. De kommer bättre ihåg vad de lärt sig och de kan ta instruktioner i grupp. De stör inte sina klasskamrater längre och de har lättare att delta i gemensamma aktiviteter i klassrummet som tex. läxförhör.

Lärarna upplever att eleverna är gladare och får allt lättare att koncentrera sig vartefter tiden går. En annan fördel är att de inte utmärker eleven genom tillsägelser lika mycket nu som tidigare. Behövs en uppmaning så kan den ges utan att övriga elever hör denna

Läs Anneli Forsbergs rapport från projektet

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek