Uppmärksamhetsproblematik

Funktionssimulatorn visar hur personer med ADHD, Asperger och dyslexi kan uppfatta en lektion.
Goda råd i arbetet med barn med nedsatt uppmärksamhet *
Bemötande och förhållningssätt

• Skapa en strukturerad vardag präglad av tydlighet, förutsägbarhet och åskådlighet. Ge en känsla av sammanhang, KASAM. 
• Tänk på att ditt sätt att vara påverkar barnet/eleven. 
• Uttryck dig kortfattat, enkelt, entydigt och konkret.
• Moralisera inte. 
• Ge tät och påtaglig feedback.
• Uttryck klart förväntningar, gränser och konsekvenser. 
• Undvik typiska problemsituationer genom att vara tillräckligt förutseende.
• Ge handlingsberedskap genom att visa på “den upptrampade stigen”.
• Ta hänsyn till bristande uthållighet och beroende av motivation.
• Åskådliggör och förklara samband och sammanhang.
• Anpassa krav och förväntningar på elever, undvik stress.
• Uppmuntra elevens förmågor och undvik att fastna i svårigheter.
• Visa intresse för elevens eventuella hjälpmedel/arbetsverktyg och lär dig använda dem.
• Tillrättavisa aldrig eleven inför andra klasskamrater. Prata istället i förtroende med eleven om vad som gick snett. 
• Tillåt aldrig att klasskamrater, eller kollegor, tillrättavisar eller klagar på eleven inför klassen. Skapa positiva förväntningar.
• Visa att du är en vuxen samarbetspartner, att du är en möjliggörare och försvarsadvokat.

Arbetsmiljö 

• Skapa en lugn arbetsmiljö utan störande syn- och hörselintryck.
• Ge eleven en placering där han/hon känner sig bekväm. Det kan vara långt fram, där inte så många ska passera. Men det kan lika gärna vara långt bak i klassrummet, där eleven har koll på läget. Kanske behöver eleven två platser, en för genomgångar och en för arbete.
• Undvik grupplacering om det skapar oro.
• Hjälp eleven att hålla ordning på sin arbetsplats.
• Dagens arbetsmoment ska finnas på väggen i klassrummet.
• Klargör, gärna med bilder, de ordningsregler som gäller på skolan.

Skolarbete, läromedel och arbetsverktyg

• Var tydlig när det gäller arbetsuppgifter och det förväntade resultatet, målbilden.
• Avgränsa arbetesuppgifterna. Ge bara korta avsnitt i taget. “Slakta” en bok för att begränsa omfånget, om det är lämpligt.
• Använd böcker med bilder som åskådliggör innehållet.
• Läs högt tillsammans med eleven och samtala om innehållet.
• Använd tidsenliga IT-verktyg både för att underlätta skolarbetet och för att uppnå bättre måluppfyllelse.
• Förstora läromedelssidor i kopiatorn.
• Skanna in texter och låt datorn ge en läshjälp och skrivstöd.
• Ge instruktioner via diktafon om barnet brukar glömma bort hur ett arbetet ska utföras.
• Skaffa Tal- och ljudböcker i DAISY-format både för läromedel och skönlitteratur.
• Använd datorprogram för att träna svåra moment mer effektivt.
• Rita och skriv sociala berättelser.

 

 * Personer med neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD, ADD, AST, m.fl) har ofta behov av stöd för att kompensera för svårigheter med uppmärksamhet, aktivitetsnivå, impulskontroll, kommunikation, tidsuppfattning, planerings- och organisationsförmåga. Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar menar man svårigheter som har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. 

Tags: NPF, möjligheter

Skriv ut E-post